Contact met ouders/verzorgers

​Op Palmentuin staat contact met je ouders/verzorgers hoog aangeschreven. Het is vanzelfsprekend dat zij belangstelling tonen voor jouw vorderingen, opletten of je je huiswerk goed doet en of jij het naar je zin hebt op school. We verwachten dat zij tijdig doorgeven wanneer je ziek bent (zie verderop de schoolregels). Als er iets aan de hand is, zien we graag dat zij contact opnemen met de klassenmentor. Wij houden ze op de hoogte via de nieuwsbrief van Palmentuin, de Palmflits. Deze wordt een dag voor iedere vakantie gemaild naar de ouders. Verder houden we regelmatig ouderavonden en voortgangsbesprekingen. Tijdens de ouderavonden geven we informatie over stages, het eindexamen en andere onderwerpen zoals adviezen over de opvoeding van tieners. Tijdens de voortgangsbespreking bespreekt de mentor jouw voortgang met jou en je ouders.

De Schooloudercontactpersoon

Op Palmentuin werkt als schooloudercontactpersoon Rosaline Vrutaal. Zij onderhoudt het contact met ouders/verzorgers en adviseert en informeert over het onderwijs, opvoeding en gezondheid. Ook maakt zij de koppeling naar de thuissituatie. Om het contact met ouders/verzorgers te bevorderen organiseert de Palmentuin regelmatig ouderochtenden. Ouders/verzorgers kunnen tijdens deze bijeenkomsten hun ervaringen met elkaar delen. Ook worden er ouderochtenden georganiseerd waarbij docenten zichzelf presenteren en vertellen over hun vak. Ouders mogen ook zelf ideeën aandragen voor wat betreft een thema voor de ouderbijeenkomsten. De bijeenkomsten voor schooljaar 2016-2017 worden verzorgd door:

• Centrum voor Jeugd en Gezin

• Bureau Jeugdzorg

• Advies en Meldpunt Kindermishandeling

• Opvoedingsondersteuning

• GGD

• Wegwijzer

Verder kunnen je ouders/verzorgers gebruik maken van gratis taal- en inburgeringcursussen om zo de ouderbetrokkenheid op school te stimuleren.

Medezeggenschap
We hechten veel waarde aan de mening van ouders/verzorgers, van jou én onze docenten en ondersteunende medewerkers, daarom is er een medezeggenschapsraad (MR). Bijna elk onderwerp kan worden besproken: huiswerk, ouderavonden, veiligheid, schooltijden, de schoolgids, de ouderbijdrage, de missie van de school enzovoort. De vergaderingen zijn openbaar, je mag dus altijd komen luisteren. De MR van Palmentuin is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de overkoepelende LMC vmbo regio zuid. Voor meer informatie zie LMC-VO